ขณะนี้ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย กศน. เดิม ( http://www.nfe.go.th/nfe_partner/)

ได้ทำการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดไปที่เว็บไซต์ http://203.172.142.23/nfe_partner/ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล


กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อเข้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย