คู่มือการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  Westgate Residence Hotel จังหวัดนนทบุรี

                 การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดขึ้นเนื่องด้วยภารกิจของสำนักงาน กศน. ที่มุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะ ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงโอกาสและได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ขณะที่ปัจจุบันหลายท่านคงทราบดีว่าการการประชาสัมพันธ์ คือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกองค์กร  โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อองค์กร ซึ่งสำนักงาน กศน. ของเรานั้น ตระหนักดีว่าเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ทั้งระหว่างสำนักงาน กศน.กับบุคลากรทุกระดับ ไปจนถึงระหว่างสำนักงาน กศน. กับประชาชนผู้รับบริการที่บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน เพราะนอกจากจะสามารถเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีแล้ว  บุคลิกภาพที่ดี ท่วงท่า วาจา วิธีการพูด  ผนวกเข้ากับความมั่นใจ น้ำเสียง และทักษะการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบุคลากร และผู้ผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และ ผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการบริหารสื่อสารองค์กร กศน. จึงเปรียบเสมือนภาพกระจกที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรไปยังประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลจัดการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่คนไทยทุกช่วงวัย ของ สำนักงาน กศน.  ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

             จากความสำคัญของทักษะการสื่อสารที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น สำนักงาน กศน. จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์พอสังเขปดังนี้

                ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดที่ดี มีความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อพัฒนาการทำงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ

                ๓.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาในเรื่องทักษะการพูด การสื่อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง และมีความเหมาะสมกับทุกสถานการณ์

                ๔. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ข้ารับการอบรมและวิทยากร ที่เป็นสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. ที่มีความเข้มแข็ง และขยายผลได้อย่างกว้างขวางต่อไป

                ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนเครือข่ายสื่อสารองค์กร สำนักงาน กศน. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัด / กทม /สถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง จำนวน ๑๔๔ คน โดยได้เรียนเชิญคุณกำภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม นักจัดรายการชื่อดังจากลูกทุ่งมหานคร รายการเดินหน้าประเทศไทย และรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ มาเสวนาสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ปลุกระดมเทคนิคการสื่อสาร นักพูด/ พิธีกร/PR. มืออาชีพ พรสวรรค์ หรือ พรแสวง? ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้จะเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น โดยคณะวิทยากรมืออาชีพ จากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ
ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านนี้มาอย่างยาวนาน เชื่อมั่นว่าการดำเนินการการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพลังกาย พลังใจ ปลุกไฟในตัวให้แก่ บุคลากร ของสำนักงาน กศน. ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้กลายเป็นต้นแบบของนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน. ยุคใหม่ ที่จะเป็นส่วนในการขับเคลื่อน และผลักดันภาพลักษณ์ที่ดีของ กศน. ไปสู่สาธารณชนต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560