อบรมขยายผลวิทยากร รุ่นที่ 2 สู่กระบวนการสอน กศน.สกลนคร ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

             วันที 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร จ.สน. กอ.รมน.ส.น. และ มทบ. 29 ร่วมจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสกล A โรงแรม M.J. เดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีถวายราชสักการะ กล่าวบทอาศิรวาทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และยังรับเกียรติจากนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ร่วมเป็นเกียรติ ให้ขวัญ และกำลังใจ ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน 
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายหมวดเอก ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ กอ.รมน. เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง โดยคาดว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำหรับผู้เรียน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560