สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" แห่งที่ 100 จ.กำแพงเพชร

IMG 7436

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15 นาฬิกา 51 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองกำแพงเพชร ​จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุ จัดสร้างขึ้นเป็นลำดับที่ 100 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดกำแพงเพชร ให้อยู่สืบทอดต่อไป โดยพระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัดพระบรมธาตุในการก่อสร้าง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งพื้นที่ใช้สอยในการจัดมุมเรียนรู้ต่างๆ อาทิ มุมหนังสือนวนิยาย มุมหนังสือทั่วไป มุมเด็กและเยาวชน มุมบริการคอมพิวเตอร์และสื่อไอซีที โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กราบบังคมทูล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ ห้องกำแพงเพชร ที่จัดแสดงเรื่องราวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร เช่น มุมพระสงฆ์และบุคคลสำคัญ/ โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ทรงมีแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด / และโบราณวัตถุที่สำคัญที่หาชมได้ยาก / และห้องนครชุมที่จัดแสดงเรื่องราวของเมืองนครชุมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน / และเรื่องราวการเสด็จประพาสต้นจังหวัดกำแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2449
ทั้งนี้ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดกำแพงเพชร ถือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข...


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560