เลขา กศน.เปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภาคอีสาน

เลขา กศน.เปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภาคอีสาน

                   นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค (ภาคอีสาน) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ว่า ปี 2561 เป็นปีสำคัญ ในวาระครบรอบ 150 ปี ของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ณ หว้ากอ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ได้ทรงคำนวณปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้อย่างแม่นยำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ที่ผ่านมา จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก สำนักงาน กศน.จึงมีนโยบายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ 5 ภูมิภาค โดยภูมิภาคแรกจัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในแต่ละภูมิภาค เป็นสถานศึกษาส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของสำนักงาน กศน.เป็นสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำสื่อนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมการให้บริการมอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงต่อไป

                  เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า การจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึง โดยมีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 10 แห่ง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 2 แห่ง และบริษัทปริพัฒน์ ไลท์ จำกัด ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เป็นภูมิภาคแรก สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมในภูมิภาคต่อไป สำนักงาน กศน.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด

00001


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560