ลงนามความร่วมมือด้านส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นายภุชพงศ์ โนดไธสง กับสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ณ ห้องประชุมบีบี 202 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัะกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนทั้งสองหน่วยงานลงนามเป็นสักขีพยาน 71940กศน.จับมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถิติ เอื้อเก็บข้อมูลพัฒนาประเทศ

 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบีบี 202 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โดยหน้าที่ของสำนักงาน กศน.ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว คือ การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและผู้เรียนซึ่งหมายถึงนักศึกษา กศน. ในการเข้าร่วมดำเนินงานทางสถิติ ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติร้องขอ จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสถิติ โดยการสนับสนุนทางด้านวิชาการสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในการอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ แก่บุคลากรและนักศึกษา กศน. โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสถิติ และเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในแนวทางปฏิบัติ จะมีการจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการร่วมกัน มีการวางแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของความร่วมมือเป็นระยะๆ และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันดังกล่าว

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า ประโยชน์ที่ กศน.และประเทศชาติจะได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้ คือ บุคลากรและนักศึกษา กศน. จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมดำเนินงานทางสถิติ ข้อมูลที่ได้ย่อมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักสถิติ ตรงกับข้อเท็จจริงและมีคุณภาพ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ก็จะทำให้การกำหนดนโยบายและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ส่งผลให้การพัฒนาประเทศของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาของภาคเอกชน และประชาสังคมเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง      

ด้าน นายภุชพงศ์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสถิติในการพัฒนาวิชาการสถิติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพวิชาการแก่สถิติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติแก่บุคลากรและผู้เรียนของ กศน. โดยสำนักงาน กศน.จะส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมดำเนินงานทางสถิติ ตามที่สำนักงานสถิติร้องขอต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560