ที่ปรึกษา รมช.ศธ.ชื่นชมบุคลากร กศน.รับรางวัลแห่งความดี ฝากขยายความดีสู่ปวงชน

ที่ปรึกษา รมช.ศธ.ชื่นชมบุคลากร กศน.รับรางวัลแห่งความดี ฝากขยายความดีสู่ปวงชน

 

 

                   พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษ

าธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 วันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ห้องเธียเตอร์) อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ว่า งาน กศน. มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง ซึ่งพื้นที่บริการมีทั้งที่เป็นพื้นที่ปกติ พื้นที่สูง พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” งาน กศน. จึงมีจุดเน้นสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการกับเครือข่าย ทั้งในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวอย่าง เช่น การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ หรือพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ EEC ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายเด็กตกหล่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยIMG 9404

                   พลเอก สุทัศน์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนัก และเข้าใจในบุคลากร กศน. ว่ามีความเสียสละ อดทน และทำงานหนัก จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องขวัญและกำลังใจ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการประเมินคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ในครั้งนี้ ถือเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง รางวัลที่ท่านได้รับในวันนี้ เป็นรางวัลแห่งความดีเป็นรางวัลชีวิตที่มากด้วยคุณค่าทางจิตใจ ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจ และสานต่อ ตลอดจนขยายความดีเหล่านี้ ให้เกิดกับประชาชนในชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป ในขณะเดียวกัน บุคลากรของ กศน.ก็จำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีผลงานที่สามารถวัด ประเมินผลได้ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของสังคม และต้องขอขอบคุณบุคลากร กศน. ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ให้สามารถตอบสนองต่อมิติของการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป พลเอก สุทัศน์ กล่าวในที่สุด


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560