กศน.ติวเข้มศึกษานิเทศก์ แนะครูพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์รับศตวรรษ 21

messageImage 1521451446067กศน.ติวเข้มศึกษานิเทศก์ แนะครูพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์รับศตวรรษ 21

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. มีนโยบายที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียน ผู้รับบริการและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนเสริมให้เกิดคุณภาพดังกล่าวในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.ได้ คือ ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้น ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ตลอดจนครูและบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปแนะนำให้คำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา กศน.

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า จากเหตุผลข้างต้น สำนักงาน กศน. จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับศึกษานิเทศก์ขึ้น ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสสิเดนท์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากการนิเทศในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่กำหนด ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่อยู่ในบริบทการเรียนรู้แบบเดียวกัน และต้องมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการของผู้รับการนิเทศ โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการศึกษาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศได้ เช่น การติดต่อสื่อสาร การให้คำปรึกษา การเสนอแนะแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ การนิเทศออนไลน์ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้นิเทศสามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียน ผู้รับบริการได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการสะท้อนความคิด การประสานความร่วมมือและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องเหล่านี้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น ที่จะนำไปสู่การพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำทางชีวิต (Life Coach) ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และวิสัยทัศน์ของสำนักงาน กศน. ที่ว่า “คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” ด้วย นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561