กศน. จัดอบรมประเมินหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน เน้นความรู้ ทักษะ และความเป็นครู

S 46440464 กศน. จัดอบรมประเมินหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน เน้นความรู้ ทักษะ และความเป็นครู

          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด “การอบรมประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน” จัดโดยกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าให้บุคคลมีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ สำนักงาน กศน.    มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน อยู่รวมทั้งสิ้น 2,227 คน ที่ต้องบริหารและพัฒนาให้มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึกอบรม จะต้องพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และสถาบันคุรุพัฒนากำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ของสำนักงาน กศน. และเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

          เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง   การศึกษา สายงานการสอนของสำนักงาน กศน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ สำนักงาน กศน.จึงได้จัดการอบรมประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ขึ้น โดยการอบรมประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ ประเด็น    ที่ 1 ดำเนินการตามหลักวิชาอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลทางวิชาการด้วยกระบวนการ (Peer review) โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันคุรุพัฒนาแต่งตั้ง ประเด็นที่ 2 การประเมินหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรด้านวิชาการ เพื่อคัดสรรและค้นหาร่องรอยหลักฐาน           ที่เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรนั้นจะส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้กับครูที่เข้ารับการพัฒนาได้ ประเด็นที่ 3     การประเมินหลักสูตรจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนๆ แรก คือ การประเมินขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนา คุณสมบัติวิทยากร และการออกแบบหลักสูตร ส่วนที่สอง การประเมินองค์ประกอบหลักสูตร ได้แก่ แนวคิดหลักสูตร วัตถุประสงค์ สาระการพัฒนา กระบวนการพัฒนา การคัดเลือกครู กิจกรรมการพัฒนา และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา ประเด็นที่ 4     เกณฑ์การประเมินหลักสูตรที่จะ “ผ่าน” การรับรอง จะต้องได้รับการประเมินขั้นพื้นฐานในระดับ “ผ่าน”    ทุกประเด็นเท่านั้น  

                                                                           


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561