บิ๊กน้อย เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจ “ไทยนิยม ยั่งยืน” แก่ครู กศน. ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม ๒๖ จังหวัด

 26011บิ๊กน้อย เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจ “ไทยนิยม ยั่งยืน” แก่ครู กศน. ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม ๒๖ จังหวัด

 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม.  รวม ๒๖ จังหวัด ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน สร้างพลัง ทางสังคมและลดการเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ผ่านมาต่างคน ต่างทำขาดการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน และกลายเป็นภาระให้กับประชาชน ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง โดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน กล่าวคือ การสร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยความตั้งใจส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดองกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้น้อยลง ขณะเดียวกัน การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีการบูรณาการร่วมกับประชาชนด้วยการยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีครู กศน. เป็นตัวแทนของ ศธ. ในพื้นที่โดยตรงและเป็นแกนหลักในการประสานงาน เพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ผลลัพท์สุดท้ายคือประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ซึ่งจะส่งผล ถึงการพัฒนาประเทศตามลำดับ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ในครั้งนี้ คือการที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังในการทำงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะขอฝากสูตรแห่งความสำเร็จในการทำงาน คือ ความเพียร และความร่วมมือ ประชารัฐ เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดผลสำเร็จ  เป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของทีมระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่ และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ปรับกระบวนการทางความคิด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลัก ซึ่งมีกรอบหลักการในการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ได้แก่ สัญญาประชาคมคนผูกใจไทยเป็นหนึ่ง  คนไทย ไม่ทิ้งกัน  ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตย รู้เท่าทันเทคโนโลยี บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร โดยเฉพาะงานตามภารกิจ (Function) ที่มีความเชื่อมโยงกับสำนักงาน กศน. ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ ๑) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง เชื่อมโยงกับโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3) วิถีไทยวิถีพอเพียง เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 4)รู้รักประชาธิปไตย เชื่อมโยงกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) 5) รู้เท่าทันเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุก 3 เดือน  และกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ ระดับตำบล เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการดำเนินงาน ในทุกระดับ ดังนั้น ในการประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม. ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ  ไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในขั้นตอนต่อไป  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และ กศน. ตำบล เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒,๓๘๖ คน

                                                                                                                                                                             

      


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561