ปลื้ม กศน.ภาคเหนือ ยกระดับสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” โชว์นวัตกรรมวิชาการ จุดประกาย PLC

FB IMG 1529581874039FB IMG 1529582051046          ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมเชิงวิชาการของสำนักงาน กศน.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การจำหน่ายผลผลิตเครือข่าย กศน. และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (สถาบัน กศน.ภาคเหนือ) 
           นายจำเริญ  มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เปิดเผยว่า สถาบัน กศน.ภาคเหนือมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่สถานศึกษาในภูมิภาค และภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการศึกษาและบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพพื้นที่ โดยมี สำนักงาน กศน.ทั้ง 17 จังหวัดร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึง กศน.อำเภอ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สกว.ในพื้นที่ และยังมีการบรรยาย เรื่อง “Good Teacher : ครู กศน.ยุค 4.0” โดย รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร วิทยากรชื่อดัง การจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่าย กศน. และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานดีเด่น อาทิ กศน.ตำบล 4G ด้านเครือข่ายที่ดี การใช้ Application Plickers ในการจัดการเรียนรู้ โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร และน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชนลุ่มน้ำแม่จริม” การส่งเสริมพลังการเรียนรู้ของของนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science Show) การจัดการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชผักด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ การปลูกพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่จำกัดและประหยัดน้ำแบบไส้ตะเกียง กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พลังความร่วมมือ พลังเครือข่ายสู่นครแห่งการอ่าน การแปรรูปปลาตำบลท่าซุง STEM+C กับการพัฒนาอาชีพหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและใช้ได้ในชีวิตจริง
ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ กล่าวว่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลงานเด่นที่เป็น Best Practice มานำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ ประเมินผลและทบทวนความคิด การขยายผล “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่พัฒนารูปแบบของการฝึกอบรมจาก Training มาเป็น Learning โดยนำการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน อันจะนำไปสู่ Professional Learning Community หรือ PLC นวัตกรรมการใช้งานระบบ ICT โดยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของ กศน. ที่ใช้สื่อการเรียนรู้ “ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์”ของ กศน. ผ่านสมาท์โฟน โดยนำสิ่งที่จำเป็นที่นักศึกษา กศน.ควรรู้มารวบรวมไว้ตั้งแต่ การลงทะเบียน การเรียนรู้ การทดสอบ และประเมินผล เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะทราบข้อมูลของตนเองได้ทั้งหมด ซึ่งได้ขยายให้ครอบคลุมสะดวกที่ครู กศน.สามารถใช้ร่วมกับนักศึกษา เป็นการจุดประกาย PLC สู่การพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่ชุมชนแห่งนวัตกรรม ซึ่งตอบโจทย์การจัดการศึกษาของ กศน.ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ในการทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ชาว กศน.ทุกคนจะต้องเป็น Leading Yourself เพื่อก้าวไปเป็น Leading Organization เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ในที่สุด รองเลขาธิการ กศน.ย้ำ

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561