สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ 101อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 
FB IMG 1529651656147FB IMG 1529651650030FB IMG 1529651643857
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 12.50 น. โดยประมาณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 120 ราย ทั้งนี้ มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และประชาชนทั่วไป ตลอดจน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ เป็นจำนวนมาก 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพนัสนิคม ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการ เป็นลำดับที่ 76 และมีกำหนดเปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ เป็นแห่งที่  101 ของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 ล้านบาท และยังสนับสนุนงบประมาณในการตกแต่งภายในอีก 3 ล้านบาท บนพื้นที่ 1 ไร่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้  พัฒนาคุณลักษณะด้านรักการอ่าน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพื้นที่ เมืองแห่งตำนานพระรถ-เมรี อันเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนในฐานะปัญญาสชาดก เรื่องพระเจ้า 50 ชาติ ที่เล่าขานสืบต่อกันมา
ด้านนายกฤตชัย อรุณรัตน์  เลขาธิการ กศน. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงจุดเด่นห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งนี้ว่า มีการจัดสรรพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ด้วยสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ และประโยชน์ใช้สอยของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมภายในบริเวณดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการประโยชน์แก่ประชาชนที่จะเข้ามารับบริการตามอัธยาศัยได้อย่างแท้จริง โดยพื้นที่ชั้น 1 ของอาคารห้องสมุด ประกอบด้วย มุมหนังสือพระราชทาน มุมห้องสมุด และมุมสารานุกรมไทย  พื้นที่ชั้น 2  ประกอบด้วย พื้นที่จัดนิทรรศการห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องเมืองพนัสนิคม ห้องพระพนัสบดี และห้องเกียรติยศ เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักการอ่าน และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รวบรวมภูมิปัญญา วัฒนธรรมทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป และในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ยังได้ทรงเปิด “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน นอกจากประชาชนจะสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดแล้ว และยังสามารถเข้ามาพักผ่อน และออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ แห่งนี้ได้ในคราวเดียวกัน จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีอีก 1 แห่ง ที่จะเป็นสถานที่สร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกรักการอ่านให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เป็นอย่างดี
 
 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561