RSCE Workshop ปฏิบัติการเรื่องกล้วยๆ รุ่นที่ ๕

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการ ศว.รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม RSCE Workshop ปฏิบัติการเรื่องกล้วยๆ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่น ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศว.รังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง พร้อมวิธีการดูแลรักษาต้นกล้วยหลังการเพาะปลูก โดยมี นายพงษ์ศุข เครือแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยมาเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณพงษ์สันติ ยอดพีระ (รุ่น ๑) และคุณฐิติพร วงษ์ชัยสุริยะ (รุ่น ๔) ผู้เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเรื่องกล้วยๆ รุ่นที่ผ่านมา เข้าร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้รับภายหลังเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศว.รังสิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้เกิดความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติจริงการฟอกฆ่าเชื้อ การย้ายกล้วยปลูกในสภาพปลอดเชื้อ และการย้ายปลูกต้นกล้าลงปลูก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561