กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมปลูกฝังค่านิยมความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561