ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จัดประชุมการสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประจำปี 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศว.อุบลราชธานี จัดประชุมการสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีนายนิคม ทองพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และมีนายไพศาล นาลินธมากร,

นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิไล, นางคมขำ แก้วน่วม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต สมัครค้า เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จัดประชุม ณ ห้องประชุม อาคารการเรียนรู้ 3 ชั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  และเวลา 13.00 - 16.00 น. ศว.อุบลราชธานี จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรู้ 3 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

4

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561