ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 ฯ

Attachments:
Download this file (1197.pdf)1197.pdf3649 kB26-03-2018 10:30

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561