แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

สำนักงาน กศน. ของส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

Attachments:
Download this file (1297.pdf)1297.pdf2082 kB28-03-2018 15:38

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561