รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 (ประจำเดือนมีนาคม ) และรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบ่งการรายงานเป็น 3 ส่วน ตามหน่วยงาน/สถานศึกษา


* แบบรายงานผลของสำนักงาน กศน.ทุกจังหวัด / กทม.
* แบบรายงานผลของสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้
* แบบรายงานผลของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

 

ติดต่อกลุ่มงานติดตามประเมินผล  โทร. 0 2281 5436


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561