รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 (ประจำเดือนพฤษภาคม)                                                      และรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบ่งการรายงานเป็น 3 ส่วน ตามหน่วยงาน/สถานศึกษา

* แบบรายงานผลของสำนักงาน กศน.ทุกจังหวัด / กทม.
* แบบรายงานผลของสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้
* แบบรายงานผลของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน                                                                                                                                                                                                               ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ                                                                                                                                                                                                  

 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561