แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติฯ

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว439  ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (4655.pdf)4655.pdf6133 kB30-10-2018 10:05

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561