การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2562

เรื่อง การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง / กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง

          ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในทุกปีและนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานสำนักงาน กศน. ทราบทั่วกัน

           เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น สำนักงาน กศน. จึงส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายในมาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห็แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. 02 2817528

 

Attachments:
Download this file (lawnfeaudit2562.pdf)lawnfeaudit2562.pdf2534 kB02-11-2018 09:57

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561