ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้โครงการ จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงกา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561