การจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบ การเรียนรู้ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จัดจ้างผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
ภายในวงเงิน 3,223,900 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 ร่างประกาศเชิญชวน e-bidding

 TOR จ้างผลิตวีดิทัศน์ 

Attachments:
Download this file (TOR.pdf)TOR.pdf3607 kB04-05-2018 13:51
Download this file (e-bidding.pdf)e-bidding.pdf8110 kB04-05-2018 13:50

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561