ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จัดจ้างผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
ภายในวงเงิน 3,223,900 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561