ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วน
กลาง ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
เช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561