banlink31

April 2020
Sun  Mon Tue Wed Thu Fri   Sat
 
     1  2  3   4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15 16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30    

banlink44

 1. รับสมัคร / ประกาศรายชื่อ
 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง
 3. กฎ / ระเบียบ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256 อ่านต่อ...

28/09/2017

banlink5

 1. กทม.และปริมณฑล
 2. ภาคกลาง
 3. ภาคเหนือ
 4. ภาคใต้
 5. ภาคตะวันออก
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

banlink6

 1. หลักเกณฑ์กระทรวงกาารคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2562

 2. แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่างสารของราชการ

 3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 4. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

 5. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 (ฉบับที่ 2)

 

banlink7

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561