banlink31

JANUARY 2020
Sun  Mon Tue Wed Thu Fri   Sat
 
     1  2  3   4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  29  30  31  

banlink44

 1. รับสมัคร / ประกาศรายชื่อ
 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง
 3. กฎ / ระเบียบ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256 อ่านต่อ...

28/09/2017

banlink5

 1. กทม.และปริมณฑล
 2. ภาคกลาง
 3. ภาคเหนือ
 4. ภาคใต้
 5. ภาคตะวันออก
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

banlink6

 1. ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

 2. โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563

 3. ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 4. กฏบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 5. ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกีฬา"กศน.เกมส์ 2563"

 

banlink7

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561