banlink31

AUGUST
Sun  Mon Tue Wed Thu Fri   Sat
         1  2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27  28  29  30  31

banlink44

 1. รับสมัคร / ประกาศรายชื่อ
 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง
 3. กฎ / ระเบียบ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256 อ่านต่อ...

28/09/2017

banlink5

 1. กทม.และปริมณฑล
 2. ภาคกลาง
 3. ภาคเหนือ
 4. ภาคใต้
 5. ภาคตะวันออก
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

banlink6

 1. แนวปฏิบัติการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

 3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 4. เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

 5. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

 

banlink7

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561