banlink31

March
Sun  Mon Tue Wed Thu Fri   Sat
          1 2
 3 4  5 6 7 8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
2431 25 26 27 28  29  30

banlink44

 1. รับสมัคร / ประกาศรายชื่อ
 2. จัดซื้อ / จัดจ้าง
 3. กฎ / ระเบียบ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256 อ่านต่อ...

28/09/2017

banlink5

 1. กทม.และปริมณฑล
 2. ภาคกลาง
 3. ภาคเหนือ
 4. ภาคใต้
 5. ภาคตะวันออก
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

banlink6

 1. การแจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

 2. เรื่อง ผลการตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

 3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรับมอบโล่การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2561

 4. การขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561

 5. สมัครรับรางวัล UNESCO - Japan Prize 2019

 

banlink7

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561