kk

 

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้ทรงวุฒิ  ที่ สป 627/2558 ลว. 28 เมษายน 2558

  2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  ที่ สป 652/2561 ลว. 28 มีนาคม 2561

  3. กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
      และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๔๘

  4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
      และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 


p.1

p.2
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563