ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขาธิการ กศน.

 

01 02                               
ดร.คมกฤช จันทร์ขจร
รองเลขาธิการ กศน.
รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน.
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

 

01 edit 02 edit 06 03 edit
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
นางอภิญญา ซอหะซัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษา


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษา

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
​ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร

 

07 05 06 06
นางรุ่งอรุณ โสยโสภณ
​ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน
นายธนพัชร์ ขุนเทพ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563