>>     กระทรวงศึกษาธิการ
>>     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        >>     ส่วนกลาง                
                >>    สำนักอำนวยการ
                >>    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               
>>    สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
                >>    สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
                >>    สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                >>    สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
 
 
              >>    สำนักนิติการ
                >>    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 
              >>    สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
                >>    กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
                >>    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.  
                >>    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
                >>    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                >>    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
                >>    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สป.
                >>    ศูนย์บริการประชาชน 1579
                >>    สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
                >>    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
        >>     สำนักงานศึกษาธิการภาค
                >>     ภาค 1
                >>     ภาค 2       
                >>     ภาค 3
                >>     ภาค 4     
                >>     ภาค 5
                >>     ภาค 6  
  

                >>     ภาค 7
                >>     ภาค 8
   
 
 
                >>     ภาค 9
                >>     ภาค 10
 
   
                >>     ภาค 11
                >>     ภาค 12
 
   
                >>     ภาค 13
>>     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
>>     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
>>     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563