คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน.

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน.

               ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ
ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

               ดังนั้น เพื่อให้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานและสถานศึกษามีหลักปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปในแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดทำคู่มือ“การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน.”

               วัตถุประสงค์

               1. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียน คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ

               2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

               3. เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตาม  และประเมินผลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Attachments:
Download this file (web update 02012019.pdf)web update 02012019.pdf25630 kB02-01-2019 09:50

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561