รายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management RBM) ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อผู้ประเมิน นายวรินทร์ วิรุณพันธ์

ปีที่รายงาน พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ

                 รายงานการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดของการประเมิน โดยผู้ประเมินคือคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 10 คน ประชากร คือ ผู้ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ที่ 194/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 10 คน

               การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบการประเมิน Goal-Based Evaluation ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการประเมินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน และตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 มีระดับความสำเร็จ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุดแปลผลการประเมินเท่ากับระดับเพชร มากแปลผลการประเมินเท่ากับระดับทอง ปานกลางแปลผลการประเมิน เท่ากับระดับเงิน น้อยแปลผลการประเมินเท่ากับระดับทองแดง และน้อยที่สุดแปลผลการประเมินเท่ากับระดับตะกั่ว สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

Attachments:
Access this URL (https://online.pubhtml5.com/nsuc/krun/)Abstract0.8 kB03-09-2021 15:06

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563