กศน.ระดมสมองหาแนวทาง Up Grade การจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช.กศน.

 กศน.ระดมสมองหาแนวทาง Up Grade การจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช.กศน.

75044

                    นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ว่า วันนี้สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต การผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นบทบาทสำคัญของหน่วยงานด้านการศึกษา เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังจิตสำนึก การสร้างค่านิยมใหม่ทางการศึกษาและเรียนรู้ที่จะสามารถก้าวเดินได้ในโลกยุคนี้ และสืบเนื่องจากที่สำนักงาน กศน. ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ โดยขอใช้หลักสูตรดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พัฒนาขึ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปีเต็ม ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการติดตามผลการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยมีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามหลักสูตรข้างต้นเป็นระยะๆ เพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

                     

75035

  

รองเลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนของประเทศ โดยมีจุดเน้นสำคัญให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมข้อหนึ่ง คือ เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระหว่างสายอาชีพ และสายสามัญให้มากขึ้น ในส่วนของสำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณวุฒิประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียน ผู้ที่ประกอบอาชีพ ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งจากการติดตามผลการจัดการศึกษาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กศน. จึงได้นำข้อค้นพบดังกล่าว ทั้งจุดเด่น  จุดด้อย สภาพปัญหา มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พูดคุย รับทราบข้อมูล สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์จากผู้ปฏิบัติที่เข้าร่วมประชุม อัน จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการและวิธีการจัดการศึกษา ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้จากการทำงานของประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว ให้ได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จากประชุมครั้งนี้

                        ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. กล่าวว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่ามีข้อขัดข้องในการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลายประการ เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวทราบผลการติดตาม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ปวช.กศน. ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  สำนักงาน กศน.จึงได้เรียนเชิญผู้แทน สอศ. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู เจ้าหน้า ข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.กศน. และผู้เกี่ยวข้อง รวม 200 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ณัฐมน / ข่าว

25 / มิ.ย. / 2561


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561