บิ๊กน้อย ห่วงสุขภาวะชาวบ้าน จชต.บินตรงเปิดอบรมครู กศน.ย้ำหนึ่งในไทยนิยม ยั่งยืน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครู กศน. ด้านสุขภาวะอนามัยในชุมชน ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ให้การต้อนรับjct01

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้รับฟังรายงานปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยอมรับว่าตกใจและเป็นห่วงมาก ที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่สูญหายไปจากแผนดินไทยนานแล้ว รวมถึงโรคระบาดร้ายแรงอยู่ และจากการประชุมหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมกับศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อ 3 เดือนก่อนหน้านี้ เกิดความคิดว่าควรให้ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมด้านสุขภาวะอนามัยชุมชนให้แก่ครู กศน. เพื่อให้ครู กศน.เข้าไปร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ก่อนลงปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งในการทำงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานในทุกระดับระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาวะของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลเรื่องการเรียนรู้ของประชาชน ตนจึงได้นำเรียนข้อมูลดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับทราบปัญหาและเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับ กศน.ในพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ให้มีการทำงานที่ประสานกันในแต่ละระดับ ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ 8 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหาแม่และเด็ก 2) ปัญหาทันตสุขภาพ 3) ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 4) ปัญหาการสูบบุหรี่ ยาเสพติด 5) ปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 6) ปัญหาเด็กมีระดับ IQ ต่ำที่สุดในประเทศ 7) ปัญหาความคิดความเชื่อ และ 8) ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข สำหรับแนวทางในการทำงานร่วมกันจะขอเน้นที่ “ป้องกัน รักษา ช่วยเหลือ” เน้นให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเป็นสำคัญ เพราะหากประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการศึกษาที่ดี ก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจนและปัญหาต่างๆ ได้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศตามโครงการกไทยนิยมยั่งยืน ทั้งในเรื่องผูกใจไทยเป็นหนึ่ง การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงเรื่องชุมชนอยู่ดีมีสุขด้วย ความสำเร็จจะเกิดได้จากความเพียร และความเพียรจะบรรลุหากประกอบด้วยความร่วมมือแห่งประชารัฐ รมช.ศธ.กล่าวในที่สุด jct02
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ และอนามัยชุมชนให้ครู กศน. ได้นำความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและอนามัยไปขยายผลสู่ประชาชน ก่อนลงมือปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมุ่งหวังว่าประชาชนจะได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยาการ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในการส่งเสริมสุขภาวะให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กิจกรรมการเรียนรู้ อ อารมณ์ ปัญหาสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย แม่และเด็ก NCD (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน 3 เรื่อง คือ ฐานที่ 1 ปัญหาแม่ (1.อนามัยวัยรุ่น 2.การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 3. การดูแลหลังคลอด 4.โรคและความเสี่ยง) ฐานที่ 2 ปัญหาเด็ก (1.พัฒนาการ 2.วัคซีน 3.ทันตสุขภาพ 4.โภชนาการ) ฐานที่ 3 ปัญหา NCD (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) และ 3 อ 2 ส (1. ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2.โรคมะเร็ง 3.อาหาร 4.โรคหัวใจและหลอดเลือด) ซึ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ขับเคลื่อนในการจัดอบรม ให้ครู กศน.มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการสร้างเสริมสุขภาวะอนามัยของชุมชน รวมทั้งการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน และเพิ่มความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561