กศน. ชู “การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” ชวนคนไทยร่วมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 61

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี 2561 ณศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชิการุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ สอศ. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. และนายศรีชัย พรประชาธรรม ว่าที่เลขาธิการ กศน.ร่วมเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดหลัก ในการรณรงค์พร้อมกันทั่วโลก ของยูเนสโก "Literacy and development"
 
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา และสำหรับในปี 2561 นี้ องค์การยูเนสโก ได้กำหนดแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ “การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (Literacy and Skills Development) ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักดีว่าการรู้หนังสือ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่รอบด้านนั้น จะเป็นการพัฒนาพลเมืองของประเทศไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ทันต่อสังคมโลกยุคปัจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่รวดเร็วและซับซ้อน ตลอดจนแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ในการก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นพลเมืองไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงช่องทางต่างๆ ทางการศึกษาและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า (Digital Literacy)  อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทุกช่วงวัย  คู่ขนานไปกับการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ ทักษะอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคดิจิทัล และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามแนวนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ที่กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาส “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” หรือ International Literacy Day ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ และคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ กศน. ภาคีเครือข่าย ผู้บริหาร และบุคลากร กศน. เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานผ่านวิดีทัศน์ “การรู้หนังสือ : ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” ของสำนักงาน กศน.และ “พลังงานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ” (Power of Lifelong Learning with Purpose) ของยูเนสโก สำนักงานภูมิภาค กรุงเทพฯ จากนั้นมิสเตอร์ชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ อ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2561 พร้อมมีการมอบโล่ และมอบเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรและครู กศน. ที่ สร้างคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่นในโอกาสนี้ด้วย 
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กศน. เป็นองค์กรหลักที่ทำงานในด้านส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนมาอย่างยาวนาน เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เดินก้าวข้ามไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งตนมองว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ควรประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning  and  Innovation  Skills) คือการคิดอย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม การมีวิจารณญาณในการให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล  ทักษะสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยี  (Information, Media, and Technology  Skills) ความรู้และทักษะในการเข้าถึง ใช้และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Life  and Career Skills) ยืดหยุ่น รู้จักพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใฝ่รู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ขณะเดียวกัน ทักษะที่สำคัญที่สุด แห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning  Skill) หรือ การเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะให้เกิดกับมนุษย์ยุคใหม่ เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้สำหรับการดำรงชีพ  ในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงFB IMG 1536481705691

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561