กศน. ชูเป้าภาคตะวันออกฐานเศรษฐกิจชั้นนำอาเซียน จับมือ สอศ.รุกพัฒนากำลังคน

0000001

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เข้าร่วมประชุมสรุปขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และสรุปแนวทางและแผนปฏิบัติการการบูรณาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทั้ง 2 เรื่อง

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า การประชุมสรุปขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวนโยบาย สร้างการรับรู้ ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562-2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภาคตะวันออก และการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดรับกับจุดเน้นพื้นที่เชิงเป้าหมายภาคตะวันออกให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”

0000007

ส่วนของการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และประชุมสรุปแนวทางและแผนปฏิบัติการการบูรณาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตนพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ สอศ. คณะผู้บริหาร สอศ. และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการระหว่าง สอศ. และ กศน. ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและแนวทางให้ สอศ.ดำเนินการร่วมกับ กศน.อำเภอซึ่งเป็นสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของ กศน.อำเภอ โดยจัดกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เรียน กศน.ระยะสั้น และกลุ่มผู้เรียน กศน. เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยให้เรียนวิชาชีพและฝึกทักษะอาชีวศึกษาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกเสรี  ซึ่งจะคงตามหลักสูตรของ กศน. เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดการศึกษา รวมถึงการเข้าพบกลุ่มของนักศึกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เรียนได้ 10,000 คน ในแต่ละปี ทั้งนี้จะได้มีการหารือกันในรายละเอียดต่อไป นายศรีชัย กล่าวในที่สุด

ณัฐมน / ข่าว

31 / ตุลาคม / 2561


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561