“บิ๊กน้อย” มอบนโยบาย ปีงบประมาณ 62 ย้ำ กศน.ศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

 “บิ๊กน้อย” มอบนโยบาย ปีงบประมาณ  62  ย้ำ กศน.ศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

0000011

  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ภายหลังรับฟังการชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้  สำนักงาน กศน. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รวมถึงสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  รวมทั้งข้อสั่งการของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ขอให้ยกระดับความเข้มแข็งในการดำเนินงานให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ทั้ง 7 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 3) การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ 4) การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 5) การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน  6) การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน และ 7) การชี้แจงอำนาจหน้าที่และบทบาทใหม่ของสถาบัน กศน. ภาค โดยเรียนรู้จากภารกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่าน นำมาวิเคราะห์ เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติ ตลอดจนสร้างสรรค์พัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป

รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากภารกิจต่อเนื่องข้างต้นแล้ว ขอให้ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ว่ามีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจขององค์กรบ้าง โดยให้เวลาในการวิเคราะห์เรื่องนี้ 1 เดือน แล้วจะนำมาพูดคุยกันในการประชุมครั้งต่อไป ข้อปฏิบัติอีกเรื่องที่อยากให้เน้นย้ำเป็นพิเศษ คือเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดยช่วงเวลาการทำงานที่ชัดเจน และการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงกลไกการบริหารงานของภาครัฐ และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับการเลือกตั้งตามที่รัฐบาลได้วางไว้ ซึ่งบุคลากร กศน.ทุกคนควรตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการอันเป็นการแอบแฝงหรือเอื้อประโยชน์แก่การเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  00000024

สำนักงาน กศน. ถือเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่สำคัญของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างให้มีความเข้มแข็งในการทำงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ONIE Strong (Office of The Non – Formal and Informal Education Strong) ซึ่งตนมองเห็นความทุ่มเทเสียสละของบุคลากร กศน.เสมอ จึงขอเป็นกำลังใจให้ สำนักงาน กศน.ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการศึกษาของคนในชาติ ให้มีความเข้มแข็ง สู่การเป็น ONIE Strong อย่างมั่นคงต่อไป พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวในที่สุด

                                                                                                            นภัสสรณ์ /ข่าว 

                                                                                                                                    30/10/61


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561