กศน.วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมภารกิจการศึกษาตลอดชีวิต

0000000277

 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.  เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายจุดเน้น ภารกิจของสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. โดยมีผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง และผู้แทนผู้บริหารจากสถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ตลอดจนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในสังกัดร่วมวิเคราะห์หาประเด็นความเชื่อมโยง ตอบโจทย์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ดร.ศรีชัย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยยึดเป็นกรอบในการจัดทำนโยบาย แผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในส่วนของสำนักงาน กศน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ เราต้องมาคิดว่า หลังจากมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ออกมาแล้วเราจะขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายจุดเน้น ภารกิจของสำนักงาน กศน. จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อให้เกิดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสแรกที่ประเทศไทยมี National strategy ตั้งเป็นโจทย์ที่ถูกทิศทาง และเรื่องนี้เป็นการบ้านข้อล่าสุดที่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากไว้ให้ชาว กศน.ช่วยกันวิเคราะห์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในด้านการทำงานแผน เมื่อมีการศึกษา วิเคราะห์แล้ว ก็จะมีการนำมาทำ Overlay หาความเชื่อมโยงในแต่ละชั้น ว่าส่วนใดขาด หรือส่วนใดเกิน เพื่อให้เกิดความแม่นของแผนงานมากยิ่งขึ้น แล้วนำมาหาว่ามีส่วนใดไม่ตรงกันบ้างหรือไม่ระหว่างสำนักงาน กศน.กับหน่วยเหนือ คือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หาให้ได้ว่ามีสิ่งใดที่ไม่ตรงกัน และใช่ภารกิจขององค์กรหรือไม่ ถ้าใช่จำเป็นต้องเพิ่มเติมโดยทำความเข้าใจกับหน่วยเหนือด้วย อาทิ ภาระงานที่เป็นไปตามมติ ครม. งานตามโครงการพระราชดำริ เป็นต้น

ดร.ศรีชัย กล่าวต่อไปว่า ในการทำงานใดๆ ก็ตาม ภายใต้ 25 ลุ่มน้ำในประเทศไทยนั้น เราจำเป็นต้องทำงานให้สอดรับในการพัฒนาในเชิงลุ่มน้ำที่เป็นเนื้องานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ยังต้องมีการบูรณาการการทำงานส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตกับอีกหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน โดยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้มากที่สุด โดยเป้าหมายของเรา คือ การมุ่งสู่การเป็น Open ONIE เป็น กศน.เพื่อประชาชน เป็นหน่วยงานที่ประชาชนสัมผัสจับต้องได้ให้เร็วที่สุด     


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561