ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561-2580)

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561-2580) ณ ห้องแซฟไฟร์ 108 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด และผู้แทนหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพ่อระดมความคิดเห็นทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดDSCF2996

         นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561-2580) ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถแข่งขันกัน และเป็นกลไกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ สำนักงาน กศน. จึงได้วิเคราะห์บริบทดังกล่าว เพื่อนำมาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและบริบทที่เปลี่ยนไปให้แก่ประชาชน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน ด้านการเมือง ด้านประชากร วิเคราะห์ภายใต้แนวโน้มของการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวโน้มด้านบวก และด้านลบ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ อัตราการไม่รู้หนังสือ การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ตลอดจนอัตราการอ่านของประชากรไทย นอกจากนี้ ยังต้องร่วมกันวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ผ่านมาและประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา ทั้งในด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในภาพรวม ด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและเรียนรู้ 

DSCF2972

           นายศรีชัย กล่าวต่อไปว่า ผลจากการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ เราจะได้แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีวิสัยทัศน์ จุดเน้น เป้าหมายหลัก เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ทั้ง 6 ด้านเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เทคนิคในการทำวิสัยทัศน์ของตน ที่เคยทำและประสบผลสำเร็จเสมอ คือต้องคิดภายใต้หลัก 3 ข้อ คือ ความท้าทาย ความมีมาตรฐาน และความมีเป้าหมาย เพราะหากไม่มีเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อนี้ จะไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ เพราะอาจเพ้อฝันเกินไป ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายในที่สุด สำหรับสำนักงาน กศน.มีทุนรองรังอยู่พอสมควร ซึ่งเป็นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม IT และสิ่งแวดล้อม แต่เราต้องไม่ติดกับดักของผลิตภาพที่ต่ำ ในการพัฒนา เราจึงต้องพัฒนามาจากระดับพื้นที่ ถ้า กศน.ตำบลมีผลิตภาพที่ดี ก็จะส่งผลถึงผลิตภาพของ กศน.อำเภอ จังหวัด ภาค และองค์กรในที่สุดตามลำดับ สำหรับวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันคิดในการประชุมครั้งนี้ คือ "คนไทยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำรหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ และวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"  ซึ่งหลังจากทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561-2580) เรียบร้อยครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว จะมีการนำเสนอผลการทบทวนต่อบุคลากรในสังกัด และสาธารณชนต่อไป เลขาธิการ กศน. กล่าวในที่สุด    


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561