ชาวหนองคาย ได้เฮ !! จัดพิธียกเสาเอก ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” คาดแล้วเสร็จกลางปี 62


nfeee

ชาวหนองคาย ได้เฮ !! จัดพิธียกเสาเอก ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” คาดแล้วเสร็จกลางปี 62

            นายศรีชัย  พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองคาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการประกอบพิธียกเสาเอก เสาโท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยสถานที่ในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองคายแห่งนี้ คือ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ออกแบบแปลนอาคารห้องสมุด เป็นอาคารชั้นเดียว เพื่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดหนองคาย และศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง ขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และการบริจาคสมทบจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 13 ล้านบาท โดยประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่  18 ธันวาคม พ.ศ. 2561) ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างห้องสมุดดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2562 นี้

S 366354436 tile

            นายศรีชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน กศน. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการและจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษา และให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปัจจุบันห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ได้เปิดให้บริการประชาชนแล้ว จำนวน 102 แห่งทั่วประเทศใน 70 จังหวัด โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ก็กำลังจะเปิดให้บริการ และอีก 9 แห่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ ยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งด้านงบประมาณและสถานที่ หากจังหวัดที่มีความพร้อมและต้องการเข้าร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน กศน.จะขอพระราชทานพระราชานุญาต นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจะได้ดำเนินการให้จังหวัดนั้นๆ เข้าร่วมโครงการตามลำดับต่อไป

N2

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน. ยังมีแหล่งส่งเสริมการอ่านเพื่อบริการประชาชนนอกเหนือจากห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อีกหลายประเภท เช่น ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอำเภอ บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริฯ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ  รวมถึง กศน. ตำบล แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดจำนวน 7,424 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนได้อย่างครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งในจังหวัดต่างๆ มีบริการห้องสมุดที่ทันสมัยของสถานศึกษา วิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในหลายจังหวัดยังมีหอสมุดแห่งชาติจังหวัด ของกระทรวงวัฒนธรรม ให้บริการความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจด้วย

N1

นอกจากภารกิจดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยแล้ว สำนักงาน กศน.ยังมีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จวบจนวัยสูงอายุ รวมถึงภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบแก่ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในโลกยุคปัจจุบัน การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้วยการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้ได้กลับเข้ารับการศึกษาอีกครั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน การสร้างโอกาสด้านการค้าออนไลน์ โดยได้จัดทำ OOCC (ONIE Online Commerce Center) ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ กศน. ให้บริการแก่ประชาชนที่จะเริ่มต้นด้านการค้าออนไลน์ โดยขณะนี้ สำนักงาน กศน.ได้ขยายผลการอบรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศได้ถึง 333,775 คน จากจำนวนดังกล่าว สามารถเปิดหน้าร้านค้าออนไลน์ โดย กศน.อำเภอทุกแห่ง เปิดหน้าเพจให้สมาชิกเข้าร่วมขายของออนไลน์ภายใต้ชื่อ OOCC อำเภอ...จำนวน 928 เพจ มีสมาชิก 91,023 คน และมีศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องการค้าออนไลน์ไว้รองรับ ซึ่งสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ต้นแบบสินค้าชุมชนออนไลน์ และสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ระดับประเทศ กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้บูรณาการงานส่งเสริมทักษะการค้าออนไลน์ให้ประชาชนร่วมกัน และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสยามสแควร์วัน ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เลขาธิการ กศน. กล่าวในที่สุด


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561