พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

cup1

mix

c1

กศน. จัดใหญ่ พิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ พร้อมมอบโล่รางวัล นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ เนื่องใน “วันรักการอ่าน” 2 เมษายน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานในพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและรับมอบโล่การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2561 เนื่องในวัน “วันรักการอ่าน” 2 เมษายน ประจำปี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็น “วันรักการอ่าน” และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน” ของปวงชนชาวไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเปิดประตูสู่การเรียนรู้ตามพระปณิธานของพระองค์ ซึ่งปีนี้ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันนวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริมสนับสนุนพระราชดำริด้านการอ่าน โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผลงาน ตามแนวพระราชดำริ 2) เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 3) เป็นผลงานที่บังเกิดผลในการสร้างจิตสำนึก สร้างขวัญ กำลังใจ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยให้มีการประกวดแข่งขัน ในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 18 กลุ่ม และกรุงเทพมหานคร ร่วมดำเนินการและพัฒนาจนก่อให้เกิดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย จำนวน 19 ผลงาน 

c3
ด้านนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่าจากการที่ สำนักงาน กศน. ได้คัดเลือกและตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่ชนะเลิศการประกวด ทั้งสิ้นจำนวน 5 นวัตกรรม ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ สำนักงาน กศน. ได้จัดให้มีพิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ กศน. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ พร้อมการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ตามแนวพระราชดำริด้านการอ่านของสำนักงาน กศน.จังหวัด ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีส่วนของการเสวนาในหัวข้อ “เปิดโลกแห่งการอ่าน..สู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” ซึ่งโอกาสนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศเนื่องในโอกาสวันรักการอ่าน 2 เมษายน รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “เล่นตามพ่อ” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สรวย สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือล่องหน” ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางสีสุราช สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “ปันกันอ่าน ผ่านรถบริการอาหารสมอง” ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันต์ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี และรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านฟรี e-book เคลื่อนที่” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางแก้ว สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้แก่ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านที่ไหน...สบายใจที่นั่น” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหาด สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ ในส่วนรางวัลอื่นๆ สำนักงาน กศน. ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 19 โล่รางวัล ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้รับแรงบันดาลใจ นำไปพัฒนาต่อยอดกับการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะในการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนี้


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561