ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร

mou

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตร เมื่อเร็วๆนี้

mou2

mou3

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561