ปลัดฯ ประเสริฐ ลงนามคำสั่ง 4 ฉบับรวด เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายและแต่งตั้ง ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. รวม 63 ราย

pl

          นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ฉบับ คำสั่งที่ 2183, 2184/2562 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 46 ราย และคำสั่งที่ 2182, 2185/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 63 ราย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53, 57 และ 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้

            คำสั่งที่ 2183/2562 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 ราย ได้แก่ 1.นายอนันต์ คงชุม เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก (ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพิษณุโลก) 2.นายชินกร คะอังกุ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ 3.นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 4.นายสนิท อาษาธง เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 6.นายเอกราช ชวีวัฒน์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครปฐม 7.นายกาเรียน ยืนยงชาติ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8.นายทัศน์พล เรืองศิริ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 9. นายสุรพล สงณรงค์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดชุมพร 10.นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11.นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดระยอง 12.นางรัชนุช สละโวหาร เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสิงห์บุรี 13.นายวรรณวิจักษณ์ กุศล เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตราด 14.นายประพันธ์ ทองพราว เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดน่าน 15.นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.กรุงเทพมหานคร 16.นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดมหาสารคาม 17.นายสัญญา ยุบลชิต เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 18.นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสระบุรี 19.นายอำไพ ข่าขันมะลี เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอ่างทอง 20.นายชัชพงศ์ สร้อยแสง เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดมุกดาหาร 21.นายคมสัน สารแสน เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 22.นางสุทิศา ซุ่นคง เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดปัตตานี 23.น.ส.ปาริชาติ ไชยสถิตย์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดหนองคาย 24.น.ส.หลิงฟ้า ขันติรัตน์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 25.พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดชัยนาท 26.น.ส.ฐิติพร บุทธิจักร์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 27.นายคณิน ทองเอียด เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดยะลา 28.นางวรภร ประสมศรี เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร 29.นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

            คำสั่งที่ 2184/2562 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย ดังนี้ 1.นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานี 2.น.ส.นราวรรณ เวชธรรม เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสตูล 3.นายประเวช เหล่าประเสริฐ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัย 4.นายสมเจตน์ สวาศรี เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 5.นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 6.นางชนกพร จุฑาสงฆ์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.นางมีนา กิติชานนท์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดภูเก็ต 8.นายวันชัย ครามสูงเนิน เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลพบุรี 9.พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดแพร่ 11.นายมงคลชัย ศรีสะอาด เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัย 12.นายอภิชาต โชติแสงทอง เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดปทุมธานี 13.นายนิกร กาญจนสิทธิ์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพังงา 14.นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง 15.นางอัญชลี ปสันตา เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครปฐม 16.นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส 17.น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ เป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

            คำสั่งที่ 2182, 2185/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย ดังนี้ 1. นางธัชชนก พละศักดิ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.น.ส.เรณู ลีสุวรรณ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำพูน 3.นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง 4.นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส 5.นายสุรชัย จันทร์สถาพร ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดกระบี่ 6.นางนภา จิโรภาส ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง 7.นายเธียร เธียรถาวร ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลพบุรี  8.นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 9.นายชาญชัย โพนกองเส็ง ย้ายไปเป็น ผอ.สนง.กศน.จังหวัดยโสธร 10.นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ย้ายไปเป็นผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11.นางภคภัทร แก้วมีศรี ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.กรุงเทพมหานคร 12.นายโกเมน จินาวัลย์ ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา  13.น.ส.อธิจิต อาภรพงษ์ ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสุรินทร์ 14.นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 15.นางอุไร ยืนสุข ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 16.นางสุวาลี บุญปัญญา ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดยโสธร และ 17.ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี ย้ายไปเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเชียงราย

ks

ks1.1

ks1.2

ks1.3

ks02

ks02.1

ks02.2

ks03

ks3.1

ks3.2

ks04

ks4.1


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561