ดร.โอ๊ะ ลงพื้นที่เมืองสะพานข้ามแคว ดัน กศน.WoW ชู 6 Good เดินหน้าเต็มที่ ไม่ทิ้งคนข้างหลัง

   kan1

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของ กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี และสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ามะกา (กศน.อ.ท่ามะกา) จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายและรับฟังปัญหาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป

kan2

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงพื้นที่มีโอกาสนำเสนอแนวคิด แนวทางนโยบายในการขับเคลื่อนงาน กศน. ไปสู่ กศน.ยุคดิจิทัล หรือ กศน.WOW (ONIE WOW DIGITAL WORLD) ซึ่งเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หน่วยงานและสถานศึกษาต้องมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนทุกลุ่มได้มีช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบใหม่ โดยผ่านระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดสำหรับมหาชน MOOCs (Massive Open Online Courses)

kan6

   ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการ พัฒนา กศน.ตำบล สู่ยุคดิจิทัล หรือ กศน.WOW ประกอบด้วย การพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good Teacher ให้ครู กศน.และบุคลากร กศน. มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทั้งการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาษาต่างประเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา กศน.ตำบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place-Best Check in เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เปรียบเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวก บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่ เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. การเรียนออนไลน์ทั้งสายสามัญ และอาชีพ การพัฒนาการค้าออนไลน์ในอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพิ่มประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good Innovation จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Center โดยประสานขอใช้พื้นที่จากโรงเรียนที่ถูกยุบรวมมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยของ กศน.

kan7

   สำหรับเรื่องการบรรจุครู กศน. 891 อัตรา มีความจำเป็นต้องขอให้รออีกสักระยะหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการ เช่น ใบประกอบวิชาชีพครู แต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ยืนยันว่าตั้งใจมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยความจริงใจ ไม่ว่ายามบุคลากรพี่น้องชาว กศน.มีความทุกข์หรือความสุข ก็จะเห็นหน้า รมช.ศธ.อยู่ใกล้ ๆ โดยพร้อมจะทลายทุกกำแพงข้อจำกัดในการศึกษา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดร.กนกวรรณ กล่าวในที่สุด


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561