รมช.กนกวรรณ จุดไฟคน กศน. เริ่มศักราชใหม่ 2563 ไปกับ กศน. WOW

     knv1

      ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในรายการสายใย กศน. ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ว่า จากการที่ตนได้ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน.ในพื้นที่หลายเดือนที่ผ่านมา ได้สัมผัสและรับฟังปัญหาโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน นักศึกษา กศน. และเครือข่ายในพื้นที่ ที่สะท้อนมุมมองและปัญหาที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไข ทำให้ทราบว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน สิ่งใดที่บั่นทอนขวัญและกำลังใจพี่น้องชาว กศน. และที่สำคัญที่มองเห็น คือ เราทำงานโดยปราศจากเครือข่ายไม่ได้ เช่น ผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ของแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งทำให้เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีของ กศน. คือเข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และเป็นที่ยอมรับ เพราะความทุ่มเททำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนของชาว กศน.ลงไปถึงทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบนดอย หรือพื้นที่ชายขอบ ในด้านของปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไข เป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านของวิทยากรต่างๆ ควรต้องมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน ในเรื่องของสถานที่ กศน. จัดการเรียนการสอนลงไปทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน แต่บางพื้นที่เรายังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ ที่ตั้งหรือสถานที่จะให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ประชาชน จำเป็นต้องขอใช้สถานที่อื่นซึ่งอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร ส่วนกลุ่มผู้พิการที่มาเรียนก็ชมว่า กศน.จัดการศึกษาได้ดี เข้าอกเข้าใจผู้พิการ แต่อยากให้มีอักษรเบรล หรือแอพพลิเคชั่นที่รองรับสำหรับผู้พิการเพิ่ม เพราะทุกวันนี้เวลาทำข้อสอบยังต้องให้คนอื่นอ่านข้อสอบให้ฟังอยู่ ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน กศน. ได้สำรวจความต้องการของผู้พิการทุกประเภทที่ต้องการมาเรียนกับ กศน. เพื่อจะได้ตอบสนองการเรียนของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น เด็กเร่ร่อน และคนในสถานพินิจ เราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว

knv2

      รมช.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ในหลายๆพื้นที่ที่ได้ไป พบว่ามีหลายสิ่ง WOW อันนำมาสู่นโยบาย “กศน. WOW” เช่น อุบลราชธานี มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ ในขณะที่ด้านส่งเสริมอาชีพ ทางสำนักงาน กศน.จะร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน ในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นำสินค้าของนักศึกษา กศน. และสินค้า OOCC ไปวางจำหน่าย  นอกจากนี้  ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพองค์กรสำนักงาน กศน. ให้เป็น กศน. 6 G ได้แก่ GOOD LEARNING CENTER   จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย      จัดโซนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย GOOD TEACHER ปรับปรุงพัฒนา เสริมสมรรถนะครู กศน. GOOD PLACE สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาดทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ GOOD ACTIVITIES DIGITAL PLATFORM ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ GOOD PARTNERSHIP มีภาคีเครือข่ายที่ดีช่วยสนับสนุน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง และ GOOD INNOVATION พัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้ทันสมัยเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทุกเรื่องที่กล่าวถึงจะดำเนินไปไม่ได้หากชาว กศน. ไม่ร่วมใจกัน จึงขอเป็นกำลังใจให้ชาว กศน.ทุกคน ดร. กนกวรรณ กล่าวในที่สุด


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561