มาดามโอ๊ะ ทำงานแบบไม่เว้นวันหยุด ลงพื้นที่ตรวจราชการ กศน.WOW อุดรธานี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานเครือข่าย และนักศึกษา กศน. กว่า 500 คน ให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบาย ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุดรธานี

            ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังรับฟังคำกล่าวรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ว่า ตนได้มองเห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสำนักงาน กศน.และสถานศึกษาในสังกัด กศน.ในพื้นที่ และที่สำคัญคือการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ เพราะการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ตนในฐานะผู้กำกับดูแลการดำเนินงาน จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ เราจะร่วมมือกัน และช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จในก้าวต่อไป

ด้าน นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้เรียน นักศึกษา กศน.ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นงานการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการขับเคลื่อนงานการศึกษาในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุดรธานี “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายในปี 2580” สำหรับการดำเนินงานตามนโยบาย กศน.WOW สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 รุ่น ในการดำเนินงานตามนโยบาย กศน.WOW ด้านนวัตกรรมการศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ และครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งสิ้น 582 คน นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบล อำเภอละ 1 แห่ง เป็น กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม เป็นต้นแบบในการพัฒนา กศน.ตำบลให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้แนวทาง 6 Good สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอการสาธิตกิจกรรม ในการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในครั้งนี้ ใน 6 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน, การจัดการศึกษาด้านทักษะชีวิต, เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการศึกษาพื้นฐาน, การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และนิทรรศการการจัดการศึกษาตามนโยบาย กศน. WOW ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ณัฐมน / ข่าว

นราศักดิ์ เครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.อุดรธานี /86811 ภาพ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563