เสมา 3 ดันอำนาจเจริญ ยืนหนึ่งการบริหารจัดการขยะ มอบ กศน.ทำคู่มือคัดแยกขยะ สร้างต้นแบบชุมชนสะอาด

rmc2

    ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามนโยบายการบริหารการจัดหารขยะและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนเทศบาลอำนาจเจริญ

    ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งอำเภอลืออำนาจเป็นพื้นที่พิเศษที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการให้สำนักงานกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำรูปแบบการบริหารจัดการขยะของอำเภอลืออำนาจ ไปจัดทำคู่มือการบริหารจัดการขยะตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปสู่อำเภออื่นๆ เพื่อให้อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุดของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะรีไซเคิล ปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคนรักษาความสะอาด ปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้ เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่ครู กศน.ทำไม่ได้ เพราะพวกเขาคือครูพันธุ์พิเศษ

rmc3

rmc5

    สำหรับการจัดการศึกษาของ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญได้มีการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของให้มีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัด อำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”

rmc4

ข่าวโดย ฝนทอง ทอสายศิลป์


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563