กศน.จับมือ Good Partnerships รุกพัฒนาทักษะและจัดการศึกษาผู้พิการในยุคดิจิทัล

mou1

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน กศน. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งนี้ เกิดจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยปัจจุบันมีกลุ่มคนพิการในประเทศไทยทั้งสิ้น 1,995,767 คน และในจำนวนนี้ยังพบคนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เพื่อให้การจัดการศึกษาเข้าถึงกลุ่มคนพิการทุกพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้คนพิการมีทักษะชีวิตที่ดี มีอาชีพ หรือพัฒนาตนเองสู่การทำงานในสถานประกอบการได้ ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน กศน. สู่ “กศน.WOW (6G) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย (Good Partnerships) ดำเนินการร่วมกันในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน โดยมีภารกิจร่วมกัน คือ 1) เพื่อร่วมวางแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้พิการอย่างเหมาะสมในแต่ละประเภทความพิการ 2) เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ และการวัดประเมินผล รวมทั้งวิจัยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา 3) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิ บริการ สวัสดิการ และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีด้านการศึกษาซึ่งภาคีเครือข่าย ที่ได้มาร่วมลงนามในครั้งนี้ จะได้ร่วมพลังขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้พิการ ในมิติของการบูรณาการความร่วมมือที่ส่งผลให้คนพิการที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

                           mou2                        

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญ ในการสร้างงานด้านการศึกษาแก่คนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัยให้เกิดขึ้น โดยไม่หลงลืมกลุ่มคนพิการ โดยเรามีความพยายามที่จะดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงผู้เรียนอย่างทั่วถึงและทุกพื้นที่ โดยรวมพลังภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำนโยบายในเรื่องการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย (Good partnerships) เป็นสำคัญ โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้ เชื่อว่าจะทำให้การดำเนินงานของในด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของสำนักงาน กศน. ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ การนำองค์ความรู้เพิ่มเติมจากภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้เดิมของ กศน. รวมทั้งนำมาพัฒนาบุคลากร มาทำงานแบบผสมผสาน โดยร่วมมือบูรณาการทำงานกันอย่างไร้ข้อจำกัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ทำให้การทำงานในด้านจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ ที่จะมาช่วยพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรของ กศน. รวมทั้งฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีคุณภาพ และสามารถเชื่อมโยง อีกทั้งยังใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคุณค่า เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนพิการและให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และคาดว่าจะเป็นผลดีต่อการศึกษาของทุกกลุ่มเป้าหมายของเรา Education For All และ All For Education เชื่อมั่นว่าการรวมพลังของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาก้าวไกลได้อย่างมีคุณค่า และเติมเต็มในเรื่อง การจัดการศึกษาให้แก่ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้พิการ ที่เราต้องดูแลให้กลุ่มชนเหล่านี้มีความเข้มแข็งต่อไป

mou3


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563