เลขา กศน.มอบอำนาจ 3 รอง ตั้งเป้าจับมือเดินหน้าขับเคลื่อนงาน กศน.เต็มสูบ

                       401ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ มอบอำนาจให้ นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กศน. ในภารกิจที่เกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่เป็นสถานศึกษาทุกแห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค ทั้ง 5 ภาค รวมทั้ง กำกับการบริหาร ผ่านงาน เสนอข้อคิดเห็น หรือมีความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย สั่งการ เสนอต่อเลขาธิการ กศน. เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และพนักงานราชการ รองจากเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                        มอบอำนาจให้ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กศน. ในภารกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มเลขาธิการกรม กลุ่มการคลัง กลุ่มแผนงาน กลุ่มการเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง พิจารณาสั่งหนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก เพื่อมอบหมายให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานในสังกัด เว้นแต่ในเรื่องที่สำคัญเมื่อสั่งการแล้วให้รายงานเลขาธิการ กศน.ทราบ ลงนามหนังสือรับรองสถานะการดำรงตำแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกประเภทในสำนักงาน กศน. รวมถึงลงนามแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย และอนุญาตการขอเปลี่ยนเวร หรือวันตรวจเวรรักษาความปลอดภัย กำกับการบริหาร ผ่านงาน เสนอข้อคิดเห็น หรือมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ เสนอต่อเลขาธิการ กศน. เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และพนักงานราชการ รองจากเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มอบอำนาจให้ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กศน. ในภารกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มพัฒนาระบบทดสอบ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ที่เป็นสถานศึกษาทุกแห่ง หน่วยศึกษานิเทศก์ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รวมทั้ง กำกับการบริหาร วินิจฉัย สั่งการ เสนอต่อเลขาธิการ กศน. เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และพนักงานราชการ รองจากเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กศน. และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563