กศน. เปิดตัว “แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์” ตอบโจทย์จัดการศึกษาออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด – 19

กศน. เปิดตัว “แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์” ตอบโจทย์จัดการศึกษาออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด – 19

app

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนต้องปรับตัวอย่างมากในการดำรงชีวิต จึงได้เกิดคำว่า “New Normal” หรือ“ชีวิตปกติวิถีใหม่” ขึ้นมา ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ    มีสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ ที่ผู้คนต้องอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีของการศึกษาทางไกล หนึ่งในภารกิจของสำนักงาน กศน. ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาทางไกล จะเป็นภารกิจที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาจนมีศักยภาพที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป   อีกทั้งการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่เราจำเป็นต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งเนื้อหาสาระของแอปพลิเคชั่น แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กศน.ออนไลน์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 2) กศน.เพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ โดย นำเสนอหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทางไกล 3) กศน.ตลาดออนไลน์ โดยเปิดพื้นที่ช่องทางการบริการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาว กศน. และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ E-Commerce ซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ของคนไทยในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

app1

    ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาทางไกลเป็นหน่วยงานหลัก ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดในจัดการศึกษา คือ “ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและครอบคลุม ”    ผ่านการใช้ “ แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์ ” ซึ่งมั่นใจว่าผู้สนใจ และนักศึกษา กศน. จะได้เข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งยังมีความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ไกลกัน สามารถจัดการศึกษารองรับในช่วงการแพร่ระบาด โควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังครอบคลุมด้านเนื้อหาวิชา ที่มีทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง อาชีพ และตลาดออนไลน์ รวมทั้งสามารถรองรับอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Tablet Smartphone คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะทำให้จัดการศึกษาออนไลน์ครั้งนี้ มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาไปสู่การเติบโตของประชาชน และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

app4

473776

 

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563